Gói thầu: Xây lắp – Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

7
Quí IV-2008
12 tháng
Price of parcel
 • 16.915.607.865 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I