Công ty Ðiện lực 3 Thông báo mời thầu Thi công xây dựng

Thay mặt cho chủ đầu tư là Công ty Ðiện lực 3, Ban quản lý dự án lưới điện mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng của các gói thầu sau:- Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W1: Thi công xây dựng TBA 110kV Quy Nhơn 2 và TBA 110kV An Nhơn.- Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W2: Thi công xây dựng TBA 110kV Ðức Phổ và nhánh rẽ.- Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W3: Thi công xây dựng TBA 110kV Áng Sơn và nhánh rẽ.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo (SEIER), tín dụng số 3680 – VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng thuộc các gói thầu được mời thầu dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau: (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.

Thay mặt cho chủ đầu tư là Công ty Ðiện lực 3, Ban quản lý dự án lưới điện mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng của các gói thầu sau:

– Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W1: Thi công xây dựng TBA 110kV Quy Nhơn 2 và TBA 110kV An Nhơn.

– Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W2: Thi công xây dựng TBA 110kV Ðức Phổ và nhánh rẽ.

– Hợp đồng cho gói thầu số PC3-SEIER-5SS-W3: Thi công xây dựng TBA 110kV Áng Sơn và nhánh rẽ.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại

Ban QLDA lưới điện thuộc Công ty

Ðiện lực 3 – Tầng 4, tòa nhà 78A Duy

Tân, TP Ðà Nẵng (ÐT: 0511.3211310;

Fax: 05113633886) kể từ ngày 17-12-2008, giá bán mỗi bộ hồ sơ là 1.000.000 đồng (một triệu). Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ nêu trên không muộn hơn 8 giờ 30 phút ngày 16-1-2009. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.