Mời thầu Thi công kè bảo vệ bờ. Thi công nạo vét trước bến và san lấp mặt bằng.

Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực V. Tên dự án: Xây dựng các công trình thủy công thuộc dự án kho xăng dầu Thọ Quang. Tên gói thầu: – Gói thầu số 3 – CTTC – Thi công kè bảo vệ bờ.Gói thầu số 4-CTTC – Thi công nạo vét trước bến và san lấp mặt bằng.

Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực V.

Tên gói thầu: – Gói thầu số 3 – CTTC – Thi công kè bảo vệ bờ.

– Gói thầu số 4-CTTC – Thi công nạo vét trước bến và san lấp mặt bằng.

Tên dự án: Xây dựng các công trình thủy công thuộc dự án kho xăng dầu Thọ Quang.

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, một túi hồ sơ, không sơ tuyển.

Thời gian bán HSMT: Trong giờ hành chính, từ 8 giờ ngày 16-12 đến 15 giờ ngày 20-12-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: Số 1 – Lê Quý Ðôn, TP Ðà Nẵng (phòng Quản lý kỹ thuật).

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: – Gói 3-CTTC 14 giờ ngày 7-1-2009.

– Gói 4-CTTC: 14 giờ ngày 8-1-2009.

Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư bảo lãnh theo HSMT.

HSDT sẽ được mở công khai theo giờ Việt Nam:

– Gói 3-CTTC: 14 giờ 30 phút ngày 7-1-2009.

– Gói 4-CTTC: 14 giờ 30 phút ngày 8-1-2009.

Tại Công ty xăng dầu khu vực V (số 1 – Lê Quý Ðôn, TP Ðà Nẵng).

Công ty xăng dầu khu vực V kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSMT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: Người đến mua HSMT phải có giấy giới thiệu của nhà thầu.