Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

09
Năm 2008-2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 502.440.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6