Gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp – dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô

Gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô

04
Quý II năm 2009
Từ lúc ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 23.497.987 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-2b Khu Công Nghệ Cao TP.HCM