Gói thầu: Thiết bị – Trò chơi Samba Tower

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower

03
05/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.719.157.140 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trò chơi Samba Tower