Gói thầu: mua sắm thiết bị – dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

Gói thầu: mua sắm thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

09
tháng 8/2009
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.843.980.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa