Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán)

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tân Giang

Gói thầu số 03
Quý II năm 2009
12 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 32.407.428 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tan Giang – Hệ thống Tân Giang, huyện Ninh Phước (giai đoạn 2)