Gói thầu: thi công xây dựng Khoa giải phẫu bệnh lý ; Khoa lây nhiễm ; Khoa chống nhiễm khuẫn ; Nhà rác ; Kho xưởng phụ trợ ; Nhà xe cấp cứu + nhà xe công nhân viên ; Nhà xe khách 1 ; Nhà xe khách 2 ; Nhà xe 2 bánh ; Trạm điện

Gói thầu: thi công xây dựng Khoa giải phẫu bệnh lý ; Khoa lây nhiễm ; Khoa chống nhiễm khuẫn ; Nhà rác ; Kho xưởng phụ trợ ; Nhà xe cấp cứu + nhà xe công nhân viên ; Nhà xe khách 1 ; Nhà xe khách 2 ; Nhà xe 2 bánh ; Trạm điện

02
năm 2009
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.764.247.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Hưng