– Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

– Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp