Gói thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp – Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

Gói thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp – Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

6
Quý II/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.282.131.790 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp