Gói thầu: Công trình xây lắp hệ thống thoát nước bảo vệ sản xuất huyện CưM’gar – tổng thể và chi tiết dự án ACP

Gói thầu: Công trình xây lắp hệ thống thoát nước bảo vệ sản xuất huyện CưM’gar – Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP

XD02
Quý IV
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.424 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tổng thể và chi tiết dự án ACP