Gói thầu số 6: Chi phí kiểm toán – Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

Gói thầu số 6: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm

2009-10-06
Quý I năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.660.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Dưỡng Điềm