Gói thầu: bảo hiểm công trình – Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Gói thầu: bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

16
Quí IV/2009
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 63.217.810 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng”