Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1D (CP1D): Thi công xây dựng 7 cầu (cầu Lệ Kỳ, Mỹ Đức, Phú Hòa, Mỹ Trạch, Tiên An, Lai Phước, Bầu Vịt),

Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1D (CP1D): Thi công xây dựng 7 cầu (cầu Lệ Kỳ, Mỹ Đức, Phú Hòa, Mỹ Trạch, Tiên An, Lai Phước, Bầu Vịt), đường hai đầu cầu và các công trình liên quan: đường ngang, đường chui dân sinh, cống hộp.

4
Quý III/2009 – Quý IV/2009
27 tháng
Giá gói thầu:
 • 274.812.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu CP1 điều chỉnh