Gói thầu: Hệ thống điện ngoài nhà – Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban

Gói thầu: Hệ thống điện ngoài nhà – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban

04
Qúy 2 – 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 439.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm VHTT khu vực Nam Ban