Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam

Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam. Dự án nhóm A, ngành lâm ngư nghiệp.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số hiệu:1249
Ngày ban hành:21/04/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số hiệu:1952/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 24331000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam (21 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  11Mô hình trồng thâm canh cây Bòn bon bản địa tại xã Tiên Lộc huyện Tiên Phứơc
 • 121154000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  12Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Tiên Hiệp huyện Tiên Phước
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  13Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Thăng Phước huyện Hiệp Đức
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  14Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Tam Lộc huyện Phú Ninh
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07 năm 2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  15Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Đại hưng huyện Đại Lộc
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  16Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Tam Trà huyện Núi thành
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 08/2009-tháng 12/2011
  17Mô hình trồng thâm canh cây Bưởi tại xã Quế Trung huyện Nông Sơn
 • 152570000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 8/2009-tháng 12/2011
  18Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn dịch bệnh tại xã Đại Sơn huyện Đại Lộc
 • 151410000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2010
  19Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn dịch bệnh tại xã Bình sơn huyện Hiệp Đức
 • 151410000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2010
  20Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn dịch bệnh tại xã Tư huyện Đông Giang
 • 153652000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2010
  21Mô hình chăn nuôi ngan thịt đại phương an toàn dịch bệnh tại xã ARooi huyện Đông Giang
 • 60528000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2010
  22Mô hình chăn nuôi ngan thịt địa phương an toàn dịch bệnh tại xã LaDê huyện Nam Giang
 • 60528000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2010
  23Mô hình chăn nuôi ngan địa phương an toàn dịch bệnh tại xã Đắc Pre huyện Nam Giang
 • 60528000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2008Trọn góitừ tháng 07/2009 -tháng 01/2010
  24Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Trà Dơn huyện Nam Trà My
 • 132413000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 7/2009-tháng 01/2011
  25Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Phước Hoà huyện Phước Sơn
 • 132413000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009 -tháng 01/2011
  26Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Axan huyện Tây Giang
 • 132413000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2011
  27Mô hình chăn nuôi heo Móng Cái sinh sản tại xã Tam Lãnh huyện Phú Ninh
 • 123428000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2011
  28Mô hình sản xuất con giống lợn lai F1 trên nền giống Móng Cái tại xã Tiên Lộc huyện Tiên Phước
 • 127103000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 12/2011
  29Mô hình sản xuất con giống lợn lai F1 trên nền giống Móng Cái tại xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước
 • 127103000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 12/2011
  30Mô hình chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Dang huyện Tây Giang
 • 159994000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2011
  31Mô hình chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Bình Định Nam huyện Thăng Bình
 • 159994000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 06-07/2009Trọn góitừ tháng 07/2009-tháng 01/2011
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009