Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV – điều chỉnh: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

 Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV – Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Dự án Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity

7
Tháng 7,8,9,10 năm 2009
350 ngày
Giá gói thầu:
 • 48.084.600.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh: Dự án “Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity”