Gói thầu: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ – Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Gói thầu: Mua sắm máy điều hoà nhiệt độ – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng

02
06/07/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng