Gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng 6 phòng tiểu học – Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng 6 phòng tiểu học – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

2
năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.508.130.909 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước