Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu

 Gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu

03
Quý III năm 2009
Quý III năm 2009
Giá gói thầu:
 • 59.600.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu