Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú. Dự án nhóm B, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 1739/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 1739/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 99.916.046.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú (27 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu của 27 gói thầu
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 1: Hồ chứa nước Suối Binh
 • 23.441.559.280 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  02 Gói thầu số 2: Hồ chứa nước Tân Hòa
 • 16.945.528.656 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  03 Gói thầu số 3: Hồ chứa nước Tân Hưng
 • 17.063.440.720 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  04 Gói thầu số 4: Hồ chứa nước Tân Lợi
 • 2.845.020.431 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 391.981.090 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói theo thời gian thi công xây dựng công trình
  06 Trang thiết bị quản lý
 • 600.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 30 ngày
  07 Khảo sát phục vụ lập TKKT-TC hồ Suối Binh
 • 531.623.390 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  08 Khảo sát phục vụ lập TKKT-TC hồ Tân Hòa
 • 254.182.930 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 thánh
  09 Khảo sát phục vụ lập TKKT-TC hồ Tân Hưng
 • 255.951.611 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  10 Khảo sát phục vụ lập TKKT-TC hồ Tân Lợi
 • 42.675.306 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  11 Lập TKKT-TC-DT hồ Suối Binh
 • 679.059.823 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  12 Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Hòa
 • 670.775.419 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  13 Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Hưng
 • 696.066.518 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  14 Lập TKKT-TC-DT hồ Tân Lợi
 • 116.128.244 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Trọn góiTrọn gói 1,5 tháng
  15 Thẩm tra TKKT-TC (4 công trình)
 • 66.229.936 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  16 Thẩm tra TDT
 • 64.232.743 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 1 tháng
  17 Đo vẽ bản đồ, cắm mốc ranh phạm vi GPMB hồ Suối Binh
 • 187.180.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  18 Đo vẽ bản đồ, cắm mốc ranh phạm vi GPMB hồ Tân hòa
 • 405.740.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  19 Đo vẽ bản đồ, cắm mốc ranh phạm vi GPMB hồ Tân Hưng
 • 85.980.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  20 Đo vẽ bản đồ, cắm mốc ranh phạm vi GPMB hồ Tân Lợi
 • 84.720.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 1,5 tháng
  21 Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công xây lắp (4 gói thầu xây lắp)
 • 128.142.947 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói 2 tháng
  22 Giám sát thi công xây dựng công trình hồ Suối Binh
 • 342.457.740 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói theo thời gian thi công xây dựng công trình
  23 Giám sát thi công xâydựng công trình hồ Tân Hòa
 • 263.858.827 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng công trình
  24 Giám sát thi công xâydựng công trình hồ Tân Hưng
 • 265.336.503 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng công trình
  25 Giám sát thi công xâydựng công trình hồ Tân Lợi
 • 58.237.568 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng công trình
  26 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình (4 gói thầu xây lắp)
 • 278.967.191 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2010Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng công trình
  27 Kiểm toán công trình
 • 207.358.135 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2010Trọn gói 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 131
  Ngày xuất bản 02/07/2009