Gói thầu: Bảo hiểm công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt (đoạn từ lý trình Km3+589,9 đến lý trình Km8+754,96) và tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567)

Gói thầu: Bảo hiểm công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt (đoạn từ lý trình Km3+589,9 đến lý trình Km8+754,96) và tuyến đường Nậm Khắt- Mí Háng Tâu (Hạng mục: Xây dựng mặt đường đoạn từ lý trình Km2+567)

BH63-2273-VIE
Quý II + Quý III năm 2009
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 69.015.734 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nậm Khắt- Lả Khắt, Nậm Khắt- Mí Háng Tâu thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Yên Bái