Gói thầu: Quản lý dự án – Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang

7
Quý III/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 240.977.908 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang