Gói thầu: Xây dựng cầu Định Thành A, huyện Đông Hải – Dự án Đầu tư xây dựng cầu Định Thành A

Gói thầu: Xây dựng cầu Định Thành A, huyện Đông Hải – Kế hoạch đấu thầu: Dự án : Đầu tư xây dựng cầu Định Thành A

1
Quý I/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 24.555.318.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án : Đầu tư xây dựng cầu Định Thành A