Gói thầu: Xây dựng đường quản lý vận hành VH1 và cầu qua sông Đa Krông – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Xây dựng đường quản lý vận hành VH1 và cầu qua sông Đa Krông – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 5
Quý IV/2009
20 Tháng
Giá gói thầu:
 • 13.157.840.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1