Gói thầu: Giám sát thi công xây lắp KM0- KM9 – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: Giám sát thi công xây lắp KM0- KM9 – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

14
7/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.246.687.039 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741