Mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình

Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu:236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:05/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Thái Bình
Số hiệu:1490/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Môi trường
Nguồn vốn:IDA , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 100000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TB-T-005Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ và lập hồ sơ địa chính 16 xã và thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương: Hợp phần 1 gồm 3 xã Bình Minh, An Bồi, Quang Trung và thị Trấn Thanh Nê (giá hợp phần là 4.056.553 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 3 xã Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến (giá hợp phần là 4.548.129 nghìn đồng); Hợp phần 3 gồm 4 xã Bình Thanh, Minh Hưng, Minh Tân, Quang Hưng (giá hợp phần là 4.657.830 nghìn đồng); Hợp phần 4 gồm 4 xã Vũ Bình, Vũ Hòa, Vũ Thắng, Vũ Trung (giá hợp phần là 3.865.691 nghìn đồng); Hợp phần 5 gồm 3 xã Quang Bình, Quang Minh, Vũ Công (giá hợp phần là 3.645.835 nghìn đồng).
 • 20774038000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQ3/2009Trọn gói18 tháng
  TB-T-006Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 4 xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Khê và thị trấn An Bài (giá hợp phần là 3.761.941 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 5 xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hải, Quỳnh Sơn (giá hợp phần là 5.263.027 nghìn đồng); Hợp phần 3 gồm 3 xã Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nguyên và thị trấn Quỳnh Côi (giá hợp phần là 2.843.567 nghìn đồng); Hợp phần 4 gồm 5 xã An Ninh, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá (giá hợp phần là 4.641.440 nghìn đồng).
 • 16509974000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQ3/2009Trọn gói18 tháng
  TB-G-007Mua sắm máy tính và modem ADSL cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 37 xã huyện Kiến Xương (giá hợp phần là 701.579 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 38 xã, thị trấn huyện Quỳnh Phụ (giá hợp phần là 720.541 nghìn đồng).
 • 1422120000 (VND)
 • IDA
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQ4/2009Trọn gói3 tháng
  1Nâng cấp các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Hợp phần 1 Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh (giá hợp phần:200.000 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm Văn phòng ĐKQSDĐ 02 huyện Kiến Xương và Quỳnh Phụ (giá hợp phần: 120.000 nghìn đồng).
 • 320000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQ3/2009Trọn gói3 tháng
  2Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2008: Gói thầu TB-T-003 (giá hợp phần: 174.405 nghìn đồng); Gói thầu TB-T-004 (giá hợp phần: 180.680 nghìn đồng); Gói thầu TB-T-008 (giá hợp phần: 121.570 nghìn đồng); Gói thầu TB-T-009 (giá hợp phần: 133.230 nghìn đồng)
 • 609885000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQ3/2009Trọn gói6 tháng
  3Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trong kế hoạch năm 2009: Hợp phần 1 gồm 16 xã và thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương (giá hợp phần: 145.503 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 17 xã và 2 thị trấn huyện Quỳnh Phụ (giá hợp phần: 112.445 nghìn đồng).
 • 257948000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQ4/2009Trọn gói3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:145
  Ngày xuất bản22/07/2009