Gói thầu: Mua sắm máy tính và modem ADSL cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 37 xã huyện Kiến Xương (giá hợp phần là 701.579 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 38 xã, thị trấn huyện Quỳnh Phụ

Gói thầu: Mua sắm máy tính và modem ADSL cho các xã thuộc huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ: Hợp phần 1 gồm 37 xã huyện Kiến Xương (giá hợp phần là 701.579 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm 38 xã, thị trấn huyện Quỳnh Phụ

TB-G-007
Q4/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1422120000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình