Gói thầu: Hoàn thiện mặt cắt đê Trung Sơn, huyện Đô Lương từ K12+945 đến K14+040 – Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An

Gói thầu: Hoàn thiện mặt cắt đê Trung Sơn, huyện Đô Lương từ K12+945 đến K14+040 – Kế hoạch đấu thầu: Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An

Gói thầu số 2
Bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2009 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2009. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu trước 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009. Thời gian mở hồ sơ dự thầu 9 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009.
Hoàn thành trước 31/12/2009
Giá gói thầu:
  • 1859233000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    * Đấu thầu rộng rãi
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Xây lắp
    Trọn gói
    Thông báo mời thầu


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An