Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

07
Tháng 11/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 34.150.499 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ