Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

11
Tháng 01 năm 2010
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 465.069.469 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ