Gói thầu: Lắp đặt thiết bị – dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Gói thầu: Lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

13
Tháng 05/2010
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.441.146.400 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ