Gói số 2: Tư vấn đấu thầu xây dựng và thiết bị – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Gói số 2: Tư vấn đấu thầu xây dựng và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

2009-18-02
Quý III năm 2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 32.265.241 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang