Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

2009-18-07
Quý IV năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 112.383.470 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang