Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

02
Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.242.571.965 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp