Gói thầu: Xây lắp – Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho

4
Quý III năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.171.142.612 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nối liền đường Duyên Hải – Lương Văn Nho