Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường ranh Lái Thiêu. Hạng mục: Điện chiếu sáng – Phần điện chiếu sáng

Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường ranh Lái Thiêu. Hạng mục: Điện chiếu sáng – Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng

3
Năm 2009
90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 478.838.507 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phần điện chiếu sáng