Dự án Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La

Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Quyết định số 346/QĐ-ĐHLN-TCKT, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Trường Đại học Lâm nghiệp, người phê duyệt Phạm Xuân Hoàn, Phó hiệu trưởng.

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Đại học Lâm nghiệp

– Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

– Điện thoại: 0433.840.043           Fax: 0433.840.874

2. Tên dự án: Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Quyết định số 346/QĐ-ĐHLN-TCKT, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Trường Đại học Lâm nghiệp, người phê duyệt  Phạm Xuân Hoàn, Phó hiệu trưởng.

4. Tổng mức đầu tư: 800.000.000 đồng

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua con giống bò, dê

176.700.000

Sự nghiệp môi trường

Trong nước

Chào hàng cạnh trạnh

Ngày 25/9/2009

Trọn gói

Tháng 10 năm 2009

2

Mua con giống Nhím, Lợn rừng

114.800.000

Sự nghiệp môi trường

Trong nước

Chào hàng cạnh tranh

25/9/2009

Trọn gói

Tháng 10 năm 2009

 

Tổng giá các gói thầu: 291.500.000 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)

 

                                                                                                                                         Hà Nội, ngày 26  tháng 8  năm 2009

VIỆN SINH THÁI RỪNG & MÔI TRƯỜNG