Gói thầu: Xây lắp – dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

7
Quý IV/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.958.955.596 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh