kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 1

Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố Huế thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1). Hạng mục: Nhà 3 tầng 15 phòng học, nhà để xe, sân đường nội bộ, cổng – tường rào – kè đá, mương thoát nước, cột cờ và san nền. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2281/QĐ-UBND ngày 08/09/2009 của UBND thành phố Huế.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố Huế
– Địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ – Thành phố Huế.
– Điện thoại: 054.3846791
– Fax: 054.3823626
– E-mail: bqlctxd@thuathienhue.gov.vn
2. Tên dự án: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1). Hạng mục: Nhà 3 tầng 15 phòng học, nhà để xe, sân đường nội bộ, cổng – tường rào – kè đá, mương thoát nước, cột cờ và san nền.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2281/QĐ-UBND ngày 08/09/2009 của UBND thành phố Huế.

B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Ngân sách cấp theo kế hoạch vốn, nguồn vốn thuộc chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008- 2012

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Đã thực hiện

Trọn gói

Đã thực hiện

2

Khảo sát địa chất

Chỉ định thầu

một túi hồ sơ

Đã thực hiện

Trọn gói

Đã thực hiện

3

Khảo sát địa hình

Chỉ định thầu

một túi hồ sơ

Đã thực hiện

Trọn gói

Đã thực hiện

4

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chỉ định thầu

một túi hồ sơ

Đã thực hiện

Trọn gói

Đã thực hiện

5

Toàn bộ phần xây lắp của dự án

Đấu thầu rộng rãi trong nước

một túi hồ sơ

Năm 2009

Theo giá điều chỉnh

Theo hợp đồng

6

Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Chỉ định thầu

một túi hồ sơ

Năm 2009

Trọn gói

Theo hợp đồng

7

Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

một túi hồ sơ

Năm 2009

Trọn gói

Theo hợp đồng   Huế, ngày 9  tháng  9  năm 2009   
  BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HUẾ
    P.GIÁM ĐỐC
        Nguyễn Trọng Khuyến