Gói thầu: Xây dựng trạm xá Đồng Nai huyện Bù Đăng và trạm xá xã Tân Phước huyện Đồng Phú – xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước

Gói thầu: Xây dựng trạm xá Đồng Nai huyện Bù Đăng và trạm xá xã Tân Phước huyện Đồng Phú – Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước.

ĐN-TP
quý 3 năm 2009
140 ngày
Giá gói thầu:
 • 2787393823 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước