Gói thầu: Sửa chữa, hoàn thiện nhà A&B –

Gói thầu: Sửa chữa, hoàn thiện nhà A&B

10
10/2009
135 ngày
Giá gói thầu:
 • 12960200000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu