Gói thầu: Lắp đặt 2 tháng máy

Gói thầu: Lắp đặt 2 tháng máy

11
11/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 960000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu