Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt TB – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt TB – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TV6
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
  • 5.636.722 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ