Gói thầu: Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công cung cấp lắpđặt thiết bị – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công cung cấp lắpđặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TV9
Quý 4/2009
Theo thời gian thực hiện HĐ cung cấp lắp đặt TB
Giá gói thầu:
 • 16.734.704 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ