Gói thầu: San lấp mặt bằng, tấm lát mái – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: San lấp mặt bằng, tấm lát mái – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

XL1
Quý 4/2009
240 ngày
Giá gói thầu:
  • 10.742.532.304 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ