Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần thiết bị – dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

02
9/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1074758 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa