Gói thầu: THIẾT BỊ – XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN

Gói thầu: THIẾT BỊ – Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN

02
QUÝ 01/2010
60 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 955.570.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN