Gói thầu: Xây lắp – công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác

2
Quý IV/2009-Quý I/2010
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.635.661.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác